Project Burgemeesterswijk Maassluis

Bouw – en woonrijp maken

Project: Bouw- en woonrijp maken woonwijk
Opdrachtgever: Burgemeesterswijk, Maassluis
Uitvoeringsperiode: November 2008 t/m mei 2010
Aanneemsom: 2,4 miljoen

Project Burgemeesterswijk Maassluis CMDCW

Projectomschrijving

In Maassluis-West ligt de Burgemeesterswijk. Tot de jaren ’00 vooral bekend als hoogbouw-gebied met verouderde flats. Als onderdeel van een 15 jarig vernieuwingsplan, heeft CMD opdracht gekregen een deel van deze wijk (na de sloop), bouw- en woonrijp te maken.

Ontstaan vernieuwingsplan

De burgemeesterswijk is opgezet in de jaren zestig en zeventig. De gemeente wilde toen snel en goedkoop een eind maken aan de woningnood. Vanuit de gedachte: ‘wonen in het groen’ werd er hoogbouw gerealiseerd op grote groene terreinen. Deze visie op wonen is in de loop der jaren veranderd. Maasdelta koos voor de bouw van huizen met karakter, in een gevarieerde wijk die sociale en maatschappelijke veerkracht heeft.

(www.denieuweburgemeesterswijk.nl – initiatief van Maasdelta Groep).

Bouwrijp maken – deelplan 7a, 9a, 9b, 9c

Eind 2008 heeft CMD na diverse aanbestedingen, het bouwrijp maken van verscheidene fases gegund gekregen. Het totaal bouwrijp te maken perceel: ca. 82.000 m2.

Na de sloop van een aantal ‘burgemeesterflats’ gingen de werkzaamheden van CMD van start. Opmerkelijk aan dit werk was de grote hoeveelheid nog te verwijderen straatmeubilair, verhardingen, kabels en leidingen. Meer dan 25.000 m2 verharding en ca. 6.000 m1 kabels en leidingen zijn verwijderd, waarna het groot grondverzet kon plaatsvinden.

Er is 33.000 m3 grondverzet uitgevoerd aan cunetten, rioolsleuven en watergangen.

De aangebrachte watergang is bijzonder te noemen; het is namelijk de enige in z’n soort in Maassluis. Door de hoogteligging ten opzichte van het grondwaterpeil waren in dit deel van Maassluis nooit watergangen aanwezig. Het water zou in de zanderige ondergrond namelijk direct wegspoelen. Dit wordt nu voorkomen door een laag klei in de watergang.

De ontgravingen zijn tijdens het proces verder droog gehouden door de toepassing van bronbemaling en open bemaling.

Het oude rioolstelsel, wat zo’n 735 m1 besloeg, heeft plaats gemaakt voor een nieuwe RWA (RegenWater Afvoer) en DWA (DroogWeer Afvoer), in een combinatie van beton met PVC. Tevens zijn de huis- en kolkaansluitingen geplaatst. Met behulp van groot deel van het vrijgekomen slooppuin is meer dan 10.000 m2 bouwweg aangelegd. Tevens is circa 1.400 m2 verharding en 700 m1 beschoeiing aangebracht.

Woonrijp maken – deelplan 5

Na een succesvolle aanbesteding startte CMD op 11 mei 2009 met het woonrijp maken van deelplan 5. Deelplan 5 beslaat een terrein van ca. 20.000 m2. De werkzaamheden bestonden onder andere uit: het verwijden van begroeiingen, bomen en straatmeubilair. Het verwijderen en afvoeren van ca. 5.800 m2 aan verhardingen (incl. bestrating en asfalt) en het verwijderen van 140 m1 kabels.

Een stuk van ca. 1.020 m2 licht verontreinigde grond is gesaneerd, waarna ruim 4.000 m3 grondverzet van cunetten heeft plaatsgevonden. Tevens is het bestaande rioolstelsel vervangen en is er is meer dan 10.000 m2 aan zandbed cunetten afgewerkt.

Flexibel door intensieve samenwerking

Dat dit project nogal wat voeten in de aarde had gezien de omvang ervan, mag duidelijk zijn. Daarom is een goede samenwerking cruciaal. Zowel tussen de krachten binnen CMD, als met de gemeente, de nieuwbouw aannemer en de Ontwikkelingscombinatie. CMD heeft gedurende het project één aanspreekpunt gehanteerd. Naast de continue bereikbaarheid van de projectleider, voor vragen en afstemming van zaken, leidde hij elke twee weken een bouwvergadering met genoemde partijen. Hierdoor werd de mogelijkheid tot het leveren van inspraak door de partijen enorm vereenvoudigd, en maakte dit het inspelen op veranderende wensen en behoeften goed mogelijk.

Afwerken van grond, groen en straatwerk

Een gebied wat belast was met zwarte kleibodem, is 2.500 m2 van voorzien van een waterbergende fundering. Deze fundering is opgebouwd uit o.a. grove lava, fijn split en waterpasserende bestrating. Via dit Aquaflow principe wordt hemelwater gedoseerd afgegeven aan de ondergrond, waardoor het vollopen van het terrein bij hevige regenval wordt voorkomen. Daarnaast maakt dit principe het gebruik van kolken overbodig.

Totaal is ruim 10.000 m2 aan zandbed cunetten afgewerkt, bestrating aangebracht (1.200 m2 parkeervakken, 1.300 m2 rijbaan) en kantopsluiting geplaatst. Tevens heeft CMD beschoeiing aangebracht en meer dan 40.000 stuks bomen en hagen geplant. Ook ondergrondse containers, verkeersborden- en palen en lichtmasten zijn aan de omgeving toegevoegd.

Uiteindelijk is het project naar volle tevredenheid van de Ontwikkelingscombinatie, de gemeente Maassluis en de nieuwbouwaannemer opgeleverd.

Bekijk projecten