Project Brug Meerkamp te Den Hoorn

Realisatie ontsluiting (nieuw) bedrijventerrein

Project: Realisatie brug Meerkamp aan de Harnaschkade (Den Hoorn)
Opdrachtgever: Bedrijvenschap Harnaschpolder
Uitvoeringsperiode: December 2016 t/m april 2017
Aanneemsom: € 501.134,- incl. bijkomende werken (voorbelastingen, sanering en bypass)

Realisatie ontsluiting onder tijdsdruk
Op basis van een onderhandse aanbesteding (RAW bestek, laagste prijs) in concurrentie, heeft CMD het project voor een nieuw te realiseren betonnen brug in Den Hoorn gegund gekregen (realisatie incl. definitief uitwerken engineering en uitvoeringsmethode). De brug en vleugelwanden, gefundeerd op een combinatie van (prefab) beton en stalen damwanden, ontsluit het in aanleg zijnde bedrijventerrein Harnaschpolder te Den Hoorn. De spoedige ingebruikname van een nieuw te vestigen bedrijf bepaalde mede de opleverdatum van de brug. Dit bleek in een praktijk een geweldige uitdaging, maar het is CMD gelukt om een kwalitatief hoogwaardige brug te leveren binnen de gestelde termijn en naar volle tevredenheid van Bedrijvenschap Harnaschpolder.

Snelle actie door optimale stakeholdercommunicatie
Het definitief uitwerken van de engineering en uitvoeringsmethode, rekening houdend met de gestelde stabiliteitseisen aan de boezemkade, is door CMD voortvarend opgepakt. De eerste uitdaging was om met het waterschap overeenstemming te bereiken over verlenging van de watervergunning. Daarnaast moest er een werkmethode worden bedacht en onderbouwd, die de stabiliteit van de boezemkade zou garanderen. Ook was er sprake van kruisende kabels en leidingen (K&L) en moest er afstemming worden gezocht over nog aan te brengen K&L. Veelvuldig overleg met de opdrachtgever, K&L beheerders en Hoogheemraadschap van Delfland heeft binnen zeer korte tijd geleid tot consensus over de diverse uitdagingen.

Gerealiseerde werkzaamheden

 • Vergunning waterschap regelen
 • Stabiliteitsberekening en monitoringsplan opstellen
 • Voorbelasting aanbrengen in de toeritten naar de brug
 • Verticale drainage aanbrengen
 • Voorbelasting in meerdere ophoogslagen aanbrengen
  onder monitoring van de zakbakens en stabiliteit van de boezemkades
 • Tijdelijke ontsluitingsweg en bypass aanbrengen t.b.v.
  ontsluiting omgeving en doorgaand fietsverkeer
 • Betonpalen inheien, vk. 45×45 cm. Lengteklasse 20-22,5 m1
 • Stalen damwanden hoogfrequent intrillen
 • Betonwerk: Landhoofden in het werk storten; druklaag
  in brugdek aanbrengen en realiseren opstortingen t.b.v. verhoogde voetpaden, deksloven op stalen damwanden aanbrengen
 • 13 prefab brugliggers en 2 prefab randliggers monteren
 • Kade monitoren: tijdens het aanbrengen van voorbelastingen, het inheien van de betonpalen en stalen damwanden.

Ontzorgen door inzet specialismen en flexibele capaciteit
Extra werkzaamheden, zoals het aanbrengen van voorbelasting t.b.v. de toeritten naar de brug, het uitvoeren van een onvoorziene sanering in de kade en het aanleggen van een bypass, konden door de aanwezige disciplines en flexibele capaciteit binnen CMD, binnen de gewenste planning worden opgepakt en uitgevoerd.

Volgens Bedrijvenschap Harnarschpolder heeft CMD “uitstekend” werk verricht. De flexibele houding en tomeloze inzet van CMD, voor realiseren van de gewenste kwaliteit binnen de gestelde planning, hebben eraan bijgedragen dat Bedrijvenschap Harnarschpolder zeer tevreden is met het resultaat.

Bekijk projecten